Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Justyna Zielińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „PROTASK Justyna Zielińska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 20A, 01-381 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5441449737, REGON: 147131107, adres e-mail: biuro@niszczarkiverotech.pl
 2. Nasza firma jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: biuro@niszczarkiverotech.pl
  lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Powstańców Śląskich 20A, 01-381 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownik naszego Serwisu internetowego przekażesz nam je za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym lub drogą tradycyjną,
  2. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego, a także wtedy gdy przekażesz nam go za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną,
  3. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownik Serwisu przekażesz nam go za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną jak również przy kontakcie telefonicznym,
  4. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  5. Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies
   w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
  6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 5. Przetwarzamy dane osobowe w celu:
  1. kierowania treści marketingowych dotyczących Administratora w związku ze stosowaniem plików Cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy o prawie telekomunikacyjnym) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
  2. prowadzenia strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w przypadku wygaśnięcia pliku Cookie, usunięcia plików Cookies lub odpowiednio w przypadku zakończenia danej sesji,
  3. bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisem internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 7. Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google Workspace, Google Analytics, Google Ads, Google DoubleClick) Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach zlokalizowanych w obrębie EOG. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązane do przekazania danych do państw trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa lub będzie konieczny ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Zakres przekazywanych danych osobowych w tym zakresie odnosi się wyłącznie do potencjalnych danych osobowych zawartych w plikach Cookies. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym zostały wskazane w pkt 5 niniejszej Polityki. Przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony przez Ramy ochrony danych UE-USA (art. 45 ust. 1 RODO). Nasze podmioty-importerzy danych osobowych tj. Google LLC spełniające kryteria decyzji i uczestniczące w programie Ram Ochrony Danych, znajdują się na liście pod adresem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.
 8. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności  w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom: świadczącym usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.  
 10. Dane osobowe klientów mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w celu analizy zachowań klientów.
 11. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  2. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  4. wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
  5. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  6. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  7. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  8. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  9. w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  10. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  11. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 12. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.
 13. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 14. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: www.niszczarkiverotech.pl    
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.